കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ലീഡ് നില

കേരളത്തിലെ ലീഡ് നില

1 :20 pm

UDF LDF BJP
19 1 0
കാസർഗോഡ് 27009
കണ്ണൂർ 64625
വടകര 55493
വയനാട് 244648
കോഴിക്കോട് 64165
മലപ്പുറം 206755
പൊന്നാനി 117955
പാലക്കാട് 21778
ആലത്തൂർ 140772
തൃശ്ശൂർ 67706
ചാലക്കുടി 68431
എറണാകുളം 132305
ഇടുക്കി 163431
കോട്ടയം 72257
ആലപ്പുഴ 8971
മാവേലിക്കര 36645
പത്തനംതിട്ട 35189
കൊല്ലം 10331
ആറ്റിങ്ങൽ 22782
തിരുവനന്തപുരം 21609

error: Content is protected !!