പാർത്ഥാസ് ബിൽഡേഴ്സ് ഉടമ സാജൻ പാറയിൽ (48) അന്തരിച്ചു.

പാർത്ഥാസ് ബിൽഡേഴ്സ് ഉടമ സാജൻ പാറയിൽ (48) അന്തരിച്ചു. ചിറക്കൽ അരയമ്പേത്തെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ ബീന. മക്കൾ പാർത്ഥിപ്, അർപ്പിത

error: Content is protected !!