കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്നത്തെ (14-05-2019) സിനിമകൾ

കണ്ണൂര്‍ 

കണ്ണൂര്‍ സവിത: AVENGERS (ഇംഗ്ലീഷ് 4 ഷോ )
സരിത: മധുരരാജ (മലയാളം 4 ഷോ)
സമുദ്ര: ലൂസിഫര്‍ (മലയാളം 4 ഷോ)
സാഗര: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ
(മലയാളം 4 ഷോ )
കവിത: ഉയരെ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിറ്റില്‍ കവിത: Student of the year (ഹിന്ദി 4 ഷോ)
എന്‍ എസ്: അയോഗ്യ ( തമിള്‍ 4 ഷോ)
പിവിഎസ് ; ഉയരെ (11.30,3,6,9)

വളപട്ടണം

ചിറക്കല്‍ ധനരാജ്: മിസ്റ്റര്‍ മിസ് റൌഡി  (മലയാളം 3 ഷോ)
വളപട്ടണം വനജ: ബ്രൂസ്ലി  (തമിഴ് 3 ഷോ)

തലശ്ശേരി

തലശ്ശേരി ചിത്രവാണി: 100 (11.00,2.00,5.30,), മധുരരാജ (8.30)
തലശ്ശേരി ലിബര്‍ട്ടി പാരഡൈസ്: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി ലിറ്റില്‍ പാരഡൈസ്: അയോഗ്യ(തമിള്‍ 3.00  ഷോ  AVENGERS (ENG 11.30 .30 )
ലിബര്‍ട്ടി മിനി പാരഡൈസ്: ലൂസിഫർ (4 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി മൂവി ഹൗസ്: പ്രദര്‍ശനമില്ല
ലിബര്‍ട്ടി സ്യൂട്ട്: ഉയരെ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി ഗോള്‍ഡ്:അതിരന്‍ (9.15  ), കീ തമിള്‍ 3 ഷോ
തലശ്ശേരി കാര്‍ണിവല്‍ സിനിമാസ്: അതിരന്‍ (1.30 PM,7.20 PM), ലൂസിഫര്‍ (7.00), മധുരരാജ (10 am, 10 pm), ഉയരെ (1.40,5,7.40),ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (10.30 6.40, 9.45 AVENGERS (ENG 10.15, 3.30)

കൂത്തുപറമ്പ്

കൂത്തുപറമ്പ് ബേബി സിനിമാസ് സ്ക്രീൻ 1 :ഉയരെ (10,1.00, 7.00) ,ലൂസിഫര്‍ ( 4PM)
സ്‌ക്രീന്‍ II ; മധുരരാജ(1pm),
ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (10.00,4.00, 7.00 ),
ഉയരെ( 10 am,1.00,7pm )

മട്ടന്നൂര്‍

മട്ടന്നൂര്‍ സഹീന സിനിമാസ് സ്‌ക്രീൻ 1 :ഉയരെ (1.30PM,7.30PM), അയോഗ്യ (തമിള്‍-11.00,4.30), മധുരരാജ (7PM), ലൂസിര്‍- (4.00 pm)
ഔറ സിനിമാസ് മട്ടന്നൂര്‍: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 5 ഷോ )

ഇരിട്ടി

ഇരിട്ടി ന്യൂ ഇന്ത്യ: അയോഗ്യ (തമിള്‍  4 ഷോ)
ന്യൂ ഇന്ത്യ പാരഡൈസ്: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ 4 ഷോ
കല്‍പന: ഉയരെ (4 ഷോ)

കണിച്ചാർ

കണിച്ചാർ ദേവ് സിനിമാസ്:ഉയരെ  (4 PM)
ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (1.30,5.30,8.30,), അതിരൻ (7.00,9.15), AVENGERS (1.30), ലൂസിഫര്‍  (4.00 pm)

പയ്യന്നൂര്‍

പയ്യന്നൂര്‍ ആരാധന: അയോഗ്യ   4 ഷോ
അര്‍ച്ചന:    സ്വപ്നരാജ്യം തമിള്‍ 10.30 , അതിരന്‍ 1.30,4.30, 7.30
സുമംഗലി മിനിപ്ലക്‌സ്: 100 തമിള്‍ ഷോ  ഉയരെ 7.30
സുമംഗലി സിനിപ്ലക്‌സ്: ഉയരെ (മലയാളം 5 ഷോ)
സുമംഗലി: AVENGERS (ENG 4 ഷോ ), മധുരരാജ 3 ഷോ
രാജധാനി: മധുരരാജ 4 ഷോ
രാജധാനി മിനിപ്ലക്‌സ്: student of the year (H 4 )
കാര്‍ണിവല്‍ ശാന്തി സ്ക്രീൻ 1 : ലൂസിഫര്‍ (1.30, 7.30), ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (7AM,10.15 AM ,10.45 PM )
സ്ക്രീൻ 2 : Avengers (10.15, 4.30)

തളിപ്പറമ്പ്

തളിപ്പറമ്പ് ക്ലാസിക്: ലൂസിഫര്‍ 2ഷോ ( 11,2,), മധുരരാജ   5.00., 8.00
ക്രൗണ്‍ സിനിമ:  അയോഗ്യ       ( 11,2,5,8)
ആലിങ്കീല്‍ പാരഡൈസ്: ഉയരെ ( 11,2,5,8)
ആലിങ്കീല്‍: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ ( 11,2,5,8)

ആലക്കോട്

ഫിലിം സിറ്റി ;
ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (10,1,4.30,7.30),ലൂസിഫർ (2.30,6)
മധുരരാജ (4,6.45,9.45),ഉയരെ (10,12.15,9.15 )
AVENGERS(10,1.15,10.30)

error: Content is protected !!