ആധാര്‍ എന്റോള്‍മെന്റ് ക്യാമ്പ് കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റില്‍

മെയ് 30 മുതല്‍ ജൂണ്‍ 15 വരെയുള്ള തിങ്കളാഴ്ചകളിലും വ്യാഴാഴ്ചകളിലും കലക്ടറേറ്റില്‍ ആധാര്‍ എന്റോള്‍മെന്റിനും ആധാര്‍ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ആധാര്‍ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിന് നിലവിലുള്ള ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള തുക ഈടാസറസഴഃ.
പുതുതായി ആധാര്‍ എടുക്കുന്നതിന് പേര്, ജനനതീയതി, വിലാസം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള അസല്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം ഹാജരാവണം. തിരുത്തല്‍ വരുത്തുന്നതിന് അനുബന്ധ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണം. അഞ്ച് വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, രക്ഷിതാക്കളുടെ ആധാറും സഹിതം ഹാജരാകണം.

error: Content is protected !!