കണ്ണൂരിൽ ഇന്നത്തെ (28-04-2019) സിനിമകൾ

കണ്ണൂര്‍ 

കണ്ണൂര്‍ സവിത: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 4 ഷോ )
സരിത: മധുരരാജ (മലയാളം 4 ഷോ)
സമുദ്ര: ലൂസിഫര്‍ (മലയാളം 4 ഷോ)
സാഗര: മേരാനാം ഷാജി (മലയാളം)
കവിത: അതിരന്‍ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിറ്റില്‍ കവിത: കലങ്ക് (ഹിന്ദി 4 ഷോ)
എന്‍ എസ്: കാഞ്ചന III (4 ഷോ)

വളപട്ടണം

ചിറക്കല്‍ ധനരാജ്: കോടതി സമക്ഷം ബാലൻ വക്കീൽ (മലയാളം 4 ഷോ)
വളപട്ടണം വനജ: ബൂമറാങ്ക് (മലയാളം 3 ഷോ)

തലശ്ശേരി

തലശ്ശേരി ചിത്രവാണി: മധുരരാജ (മലയാളം 5 ഷോ)
തലശ്ശേരി ലിബര്‍ട്ടി പാരഡൈസ്: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി ലിറ്റില്‍ പാരഡൈസ്: AVENGERS (ENG 4 ഷോ )
ലിബര്‍ട്ടി മിനി പാരഡൈസ്: മേരാനാം ഷാജി (11 . 30 ),ലൂസിഫർ (3 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി മൂവി ഹൗസ്: കാഞ്ചന 3 (തമിഴ്‌ 4 ഷോ )
ലിബര്‍ട്ടി സ്യൂട്ട്: ഉയരെ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി ഗോള്‍ഡ്: ലൂസിഫർ (11 . 30 ),അതിരന്‍ (3 ഷോ )
തലശ്ശേരി കാര്‍ണിവല്‍ സിനിമാസ്: അതിരന്‍ (3.30 PM,6 PM), ലൂസിഫര്‍ (12.15 PM,4.55 PM,10 PM), മധുരരാജ (11 AM ,11 PM ), ഉയരെ (8.30 PM),ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (1.55 PM,8 PM,10.55 PM),AVENGERS (ENG 11.30,3,6.30)

കൂത്തുപറമ്പ്

കൂത്തുപറമ്പ് ബേബി സിനിമാസ് സ്ക്രീൻ 1 : മധുരരാജ (4 ഷോ), ലൂസിഫര്‍ 1-PM,
സ്‌ക്രീന്‍ II അതിരന്‍ (3 ഷോ)
ലൂസിഫര്‍ (2 ഷോ)

മട്ടന്നൂര്‍

മട്ടന്നൂര്‍ സഹീന സിനിമാസ് സ്‌ക്രീൻ 1 : AVENGERS (ENG 10.30,4.30PM,10PM),മധുരരാജ (1.30PM,7.30PM)
സ്ക്രീൻ 2 : അതിരന്‍ (10.30,4.PM),ലൂസിഫര്‍ (1 PM,7.30PM),മധുരരാജ (10 PM)
ഔറ സിനിമാസ് മട്ടന്നൂര്‍: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 5 ഷോ )

ഇരിട്ടി

ഇരിട്ടി ന്യൂ ഇന്ത്യ: കാഞ്ചന III തമിഴ് 4 ഷോ
ന്യൂ ഇന്ത്യ പാരഡൈസ്: മധുരരാജ 4 ഷോ
കല്‍പന: ലൂസിഫര്‍ 4 ഷോ

കണിച്ചാർ

കണിച്ചാർ ദേവ് സിനിമാസ്: സ്‌ക്രീന്‍ I ലൂസിഫര്‍ (2.30,6,9.30)
സ്‌ക്രീന്‍ II മധുരരാജ (10.30,1.15,4.15,7,9.45)
സ്‌ക്രീന്‍ III ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (11,1.15,7,10),മേരാ നാം ഷാജി (4,30)

പയ്യന്നൂര്‍

പയ്യന്നൂര്‍ ആരാധന: അതിരന്‍ 4 ഷോ
അര്‍ച്ചന: കാഞ്ചന III 3 ഷോ
സുമംഗലി മിനിപ്ലക്‌സ്: മധുരരാജ 5 ഷോ
സുമംഗലി സിനിപ്ലക്‌സ്: മേരാനാം ഷാജി 5 ഷോ
സുമംഗലി: The Curse of the weeping women ഇംഗ്ലീഷ് 2 ഷോ, മധുരരാജ 3 ഷോ
രാജധാനി: മധുരരാജ 4 ഷോ
രാജധാനി മിനിപ്ലക്‌സ്: കലങ്ക് 4 ഷോ
കാര്‍ണിവല്‍ ശാന്തി സ്ക്രീൻ 1 : ലൂസിഫര്‍ 4 ഷോ,അതിരൻ (7.30)
സ്ക്രീൻ 2 : The curse of a weeping women (ഇംഗ്ലീഷ് 4 ഷോ),അതിരൻ (7.30)

തളിപ്പറമ്പ്

തളിപ്പറമ്പ് ക്ലാസിക്: ലൂസിഫര്‍ 4 ഷോ
ക്രൗണ്‍ സിനിമ: മധുരരാജ 4 ഷോ
ആലിങ്കീല്‍ പാരഡൈസ്: അതിരൻ ( 11,2,5,8)
ആലിങ്കീല്‍: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ ( 11,2,5,8)

error: Content is protected !!