വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയില്‍ ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വളപട്ടണം

ഓണപ്പറമ്പ്, പട്ടേൽ റോഡ്, കാഞ്ഞിരത്തറ, പുഞ്ചവയൽ, പാലോട്ടുവയൽ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നു പകൽ 9 മുതൽ 6 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

error: Content is protected !!