സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില വർധിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇന്ധന വില വർധിച്ചു. പെട്രോളിന് 17 പൈസയും ഡീസലിന് 15 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 82.62 രൂപയും ഡീസലിന് 75.20 രൂപയുമായി. ഇത് തുടർച്ചയായ 16ാം ദിവസമാണ് ഇന്ധനവില വർധിക്കുന്നത്.

error: Content is protected !!