സൂപ്പര്‍ മൂണ്‍ പ്രതിഭാസം തത്സമയം

നാസ ടി വി തല്‍സമയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാം.ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അത്ഭുത പ്രതിഭാസം വീണ്ടും ആകാശത്ത് വിസ്മയം തീര്‍ത്തു.

error: Content is protected !!