കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല അറിയിപ്പ്/ സീറ്റ് ഒഴിവ്/ അഭിമുഖം/ അപേക്ഷ/ അഡ്മിഷൻ/ പരീക്ഷാഫലം/ ടൈംടേബിൾ

ഹാൾടിക്കറ്റ്

  • സർവകലാശാല പഠനവകുപ്പുകളിലെ എം എ/ എം എസ്  സി/ എം ബി എ/  എം സി എ / എം എഡ്/ എൽ എൽ എം/ എം എൽ ഐ എസ് സി ഡിഗ്രി  (സി സി എസ് എസ് – 2015 സിലബസ്) സപ്ലിമെന്ററി (2019 അഡ്മിഷൻ) – ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ നവംബർ 2021, രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ മെയ് 2022, മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ നവംബർ 2022, നാലാം സെമസ്റ്റർ മെയ് 2023 പരീക്ഷകളുടെയും, അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ എം സി എ ഡിഗ്രി (സി സി എസ് എസ്) സപ്ലിമെന്ററി (2018 അഡ്മിഷൻ) – നവംബർ 2022 പരീക്ഷയുടെയും ഹാൾടിക്കറ്റ് (പ്രൊവിഷണൽ), നോമിനൽ റോൾ എന്നിവ സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

  • കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷൻ & സ്പോർട്സ് സയൻസസിലെ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം പി ഇ എസ് (റെഗുലർ), മെയ് 2023  പരീക്ഷയുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

  • 15/12/2023  ന്  ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി എഡ് ഡിഗ്രി (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെൻറ്ററി/ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്) , നവംബർ 2023 പരീക്ഷകളുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ  ലഭ്യമാണ്.

  • 12.12.2023 ന്  ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം  സെമസ്റ്റർ പി ജി ഡി എൽ ഡി (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെൻറ്ററി) മെയ് 2023 പരീക്ഷകളുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. സപ്ലിമെൻറ്ററി പരീക്ഷയ്ക്കു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 2019 അഡ്മിഷന് മുമ്പുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഹാൾടിക്കറ്റ്  കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിഗ്രി, ഒക്ടോബർ 2023 പ്രായോഗികപരീക്ഷകൾ 2023 ഡിസംബർ 11,12,13 തിയ്യതികളിൽ അതത് കോളേജിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. വിശദമായ ടൈംടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് .

തീയതി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ (റെഗുലർ/ സപ്ലിമെന്ററി/ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്-2014 അഡ്മിഷൻ മുതൽ – മേഴ്‌സി ചാൻസ് ഉൾപ്പെടെ), നവംബർ 2023 പരീക്ഷകൾക്ക് 14.12.2023 മുതൽ 20.12.2023 വരെ പിഴയില്ലാതെയും 22.12.2023 വരെ പിഴയോടുകൂടിയും അപേക്ഷിക്കാം. 2023 അഡ്മിഷൻ റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അഫിഡവിറ്റ് / 2014 മുതൽ 2018  അഡ്മിഷൻ വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകളുടെ പ്രിന്റൗട്ട്, ഫീ റെസിപ്റ്റ് എന്നിവ സർവകലാശാലയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതി  26.12.2023.

സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് – വോട്ടെണ്ണൽ

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സെനറ്റിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ,  കോളേജുകളിലെ അനധ്യാപക ജീവനക്കാർ,  സർവകലാശാല അധ്യാപകർ, ഗവ. കോളേജ് അധ്യാപകർ, സ്വകാര്യ (എയ്‌ഡഡ്‌) കോളേജ്  അധ്യാപകർ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ യഥാക്രമം ഡിസംബർ 13, 14, 16, 18 തീയതികളിൽ സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

error: Content is protected !!