സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില കൂടി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില കൂടി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 4340 രൂപയും, പവന് രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

error: Content is protected !!