സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാമിന് 4320 രൂപയും
പവന് 34560 രൂപയിലുമാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം.

error: Content is protected !!