കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്നത്തെ (13-05-2019) സിനിമകൾ

കണ്ണൂര്‍ 

കണ്ണൂര്‍ സവിത: AVENGERS (ഇംഗ്ലീഷ് 4 ഷോ )
സരിത: മധുരരാജ (മലയാളം 4 ഷോ)
സമുദ്ര: ലൂസിഫര്‍ (മലയാളം 4 ഷോ)
സാഗര: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ
(മലയാളം 4 ഷോ )
കവിത: ഉയരെ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിറ്റില്‍ കവിത: അതിരന്‍ (മലയാളം 4 ഷോ)
എന്‍ എസ്: അയോഗ്യ (4 ഷോ)
പിവിഎസ് ; ഉയരെ (11.30,3,6,9)

തലശ്ശേരി

തലശ്ശേരി ചിത്രവാണി: മധുരരാജ (11,2,5.30,8.30)
തലശ്ശേരി ലിബര്‍ട്ടി പാരഡൈസ്: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി ലിറ്റില്‍ പാരഡൈസ്: AVENGERS (ENG 4 ഷോ )
ലിബര്‍ട്ടി മിനി പാരഡൈസ്: കലിപ്പ് 11.30
ലൂസിഫർ 3 ഷോ 2.45, 6.00, 9.15
ലിബര്‍ട്ടി മൂവി ഹൗസ്: പ്രദർശനമില്ല
ലിബര്‍ട്ടി സ്യൂട്ട്: ഉയരെ (മലയാളം 4 ഷോ)
ലിബര്‍ട്ടി ഗോള്‍ഡ്:അതിരന്‍ 9.15, കീ 11.30, 2.45, 6.00
തലശ്ശേരി കാര്‍ണിവല്‍ സിനിമാസ്: അതിരന്‍ (2 PM,7.50 PM), ലൂസിഫര്‍ (10.40,7.25), മധുരരാജ (2,10.40), ഉയരെ (1.40,5,7.40),ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (11,4.45,10.30),AVENGERS (ENG 10.15,4.10,10.10 PM)

പയ്യന്നൂര്‍

പയ്യന്നൂര്‍ ആരാധന: അയോഗ്യ 10.30, 1.35.  കീ 4.30, 7.30
അര്‍ച്ചന: സ്വപ്ന രാജ്യം 10.30, അതിരൻ 3 ഷോ
സുമംഗലി മിനിപ്ലക്‌സ്: 100  10,30, 1.30, 4.30, 10.00 ഉയരെ 7.30
സുമംഗലി സിനിപ്ലക്‌സ്: ഉയരെ (മലയാളം 5 ഷോ)
സുമംഗലി: AVENGERS   ഷോ , മധുരരാജ  1 ഷോ
രാജധാനി: മധുരരാജ 4 ഷോ
രാജധാനി മിനിപ്ലക്‌സ്: student of the year II (H 4 )
കാര്‍ണിവല്‍ ശാന്തി സ്ക്രീൻ 1 : ലൂസിഫര്‍ 1.30,7.30, AVENGERS ,10.15 AM ,4.30 PM
സ്ക്രീൻ 2 : ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 4 ഷോ)

 

 

 

error: Content is protected !!