കണ്ണൂരിൽ ഇന്നത്തെ (18-05-2019) സിനിമകൾ

കണ്ണൂര്‍

  • കണ്ണൂര്‍ സവിത:       മിസ്റ്റർ ലോക്കൽ (മലയാളം 4 ഷോ ) 11:00 AM, 02:30 PM, 05:30 PM, 08:30 PM
  • സരിത:   കുട്ടിമാമാ:   (മലയാളം 3 ഷോ)   02:30, PM, 05:30 PM, 08:30 PM – ലൂസിഫർ  11:00 AM
  • സമുദ്ര:  ഇഷ്ഖ്:  (മലയാളം 4 ഷോ) 11:00 AM, 02:30PM, 05:30 PM, 08:30 PM
  • സാഗര: ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ കഥ (മലയാളം 4 ഷോ )
  • കവിത: ഉയരെ (മലയാളം 4 ഷോ)
  • ലിറ്റില്‍ കവിത:അതിരൻ (മലയാളം 4 ഷോ )
  • എന്‍ എസ്: അയോഗ്യ ( തമിള്‍ 4 ഷോ)
  • പിവിഎസ്:  ഉയരെ (മലയാളം 3 ഷോ   3:00, 6:00, 9:00,  ഒരു നക്ഷത്രമുള്ള ആകാശം – 11:30 A. M
error: Content is protected !!