സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില വര്‍ധിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില കൂടി. ഗ്രാമിന് 40 രൂപ  വര്‍ധിച്ച് പവന് 34880 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

error: Content is protected !!