അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ മില്‍ക്ക്‌ഷെഡ് ഡവലപ്‌മെന്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം അഞ്ച് പശുക്കള്‍ വരെയുള്ള ഡയറി ഫാമുകള്‍, കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍ യൂണിറ്റുകള്‍, പശു വളര്‍ത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ആവശ്യവും നടപ്പിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യാധിഷ്ഠിത ധനസഹായം, മില്‍ക്കിംഗ് മെഷീനുകള്‍, പുതിയ ശാസ്ത്രീയ കാലിത്തൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം എന്നീ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

താല്‍പര്യമുള്ള കര്‍ഷകര്‍ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘത്തില്‍ നിന്നോ, ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ഓഫീസില്‍ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷാഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ജൂണ്‍ 30 നകം ബ്ലോക്ക് തലത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര വിക സന ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.  ഫോണ്‍: 0497 2707859.

error: Content is protected !!