കേന്ദ്ര ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിധിൻ ഗഡ്‌ഗിരിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തില്‍  എത്തിയപ്പോൾ; ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാം

കേന്ദ്ര ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിധിൻ ഗഡ്‌ഗിരിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തില്‍  എത്തിയപ്പോൾ…

 

error: Content is protected !!