സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതി കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍  നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ സ്വയംതൊഴില്‍   പദ്ധതിയുടെ  കീഴില്‍ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനായി  ജില്ലയിലെ പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട തൊഴില്‍രഹിതരായവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.അപേക്ഷകര്‍ 18 നും 55 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം. കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാനം  3,50,000 രൂപയില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല. പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദനീയമായ വായ്പാ തുകയായ 50,000 രൂപയ്ക്കും 50,00,000 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വിജയ സാധ്യതയുള്ള ഏതൊരു സ്വയംതൊഴില്‍ പദ്ധതിയിലും (കൃഷിഭൂമി വാങ്ങല്‍/മോട്ടോര്‍ വാഹന വായ്പ ഒഴികെ) ഗുണഭോക്താവിന് ഏര്‍പ്പെടാവുന്നതാണ്.

വായ്പാ തുക  60 മാസ തവണകളായി  5 വര്‍ഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്. പലിശ നാലു ശതമാനം മുതല്‍ എട്ടു ശതമാനം വരെ. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ ഈടായി കോര്‍പ്പറേഷന്റെ നിബന്ധനകള്‍ക്കനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യമോ, വസ്തു ജാമ്യമോ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന മറ്റ് അംഗീകൃത രേഖകളോ പ്രമാണങ്ങളോ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് അപേക്ഷാഫോറത്തിവും വിശദ വിവരങ്ങളും കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസില്‍ ലഭിക്കും.  ഫോണ്‍: 0497 2705036.

error: Content is protected !!