സര്‍ക്കാരിന് ലാഭവിഹിതം നല്‍കിയത് രണ്ട് പൊതുമേഖല ബാങ്കുകള്‍ മാത്രം

രാജ്യത്തെ 21 പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഇത്തവണ ലാഭവിഹിതം കൈമാറിയത് രണ്ടു ബാങ്കുകള്‍മാത്രം. ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കും വിജയ ബാങ്കും.2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 288 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് സര്‍ക്കാരിന് ലാഭവിഹിതമായി നല്‍കിയത്. വിജയ ബാങ്കാകട്ടെ 156 കോടി രൂപയും കൈമാറി. ലാഭവിഹിതമിനത്തില്‍ മൊത്തം സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചത് 444 കോടി രൂപമാത്രം. 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 2,879 കോടി രൂപയാണ് ലാഭവിഹിതയിനത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചത്. ഇതില്‍ എസ്ബിഐയുടെ വിഹിതംമാത്രം 2,109 കോടി രൂപയായിരുന്നു.ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞവര്‍ഷവും 288 കോടി രൂപ സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കി. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ 333 കോടിയും വിജയ ബാങ്ക് 150 കോടി രൂപയുമാണ് സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറിയത്. കിട്ടാക്കടം പെരുകിയതാണ് ബാങ്കുകളുടെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിനെ ബാധിച്ചത്.

error: Content is protected !!